ALGEMENE VOORWAARDEN HORIZONCOACHING

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
HORIZONcoaching (handelsnaam van ZonFamilierecht B.V. KVK 57531935, gevestigd aan de Waldecklaan 4 te 1405 CR Bussum), de rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze Algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Partijen:
Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.

Coach:
Mevrouw mr. Marieke A. Zon, de bij de NOBCO aangesloten coach.

Coachee:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Offerte:
Elk mondeling of schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer om een Overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan.

NOBCO:
De Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen
1. Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. De Overeenkomst komt ook tot stand indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer spant zich ervoor in om haar werkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen te verrichten en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht, die van een professionele dienstverlener kan en mag worden verwacht, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de Overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt, tenzij schriftelijk een exact omschreven resultaatgarantie is overeengekomen.
2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 8: Honorarium en kosten
1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden en huur van besprekingsruimte. Opdrachtnemer heeft het recht deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt.
4. Opdrachtnemer heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van een maand.
6. Indien Opdrachtnemer een uurtarief hanteert, verplicht Opdrachtnemer zich om een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.

Artikel 9: Facturering en Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot aan de datum van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een volledige maand.
3. De kosten van een herinnering en/of aanmaning en/of sommatie wegens verzuim van betaling bedragen elke keer € 50,- en komen voor rekening van Opdrachtgever. Kosten van een herinnering en/of aanmaning en/of sommatie voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen, worden overeenkomstig de dan geldende wet- en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum.
4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Incassokosten
1. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever komen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijke gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen worden overeenkomstig de dan geldende wet- en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum. De eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
2. Indien betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat betaling is geschied.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om, alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever te verlangen wanneer het naar het oordeel van Opdrachtnemer aannemelijk is dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen dan wel een dergelijk handelwijze volgens Opdrachtnemer wenselijk is.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele bedrag van de factuur.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de langst openstaande bedragen.

Artikel 11: Klachtenregeling
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel over het bedrag van de factuur dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de klacht respectievelijk de factuurdatum, dan wel uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn reageert, vervalt het recht op reclame.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige schade in geval van geringe afwijkingen.
4. Indien een klacht naar het oordeel van Opdrachtnemer gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.
5. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
6. Als Partijen er niet in slagen een klacht in goed onderling overleg samen op te lossen dan kan Opdrachtgever handelen volgens het Klachtenreglement van de NOBCO.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.
3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van een in het voorgaande lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen van Opdrachtgever, met een maximum van € 5.000. Indien de Overeenkomst langer dan 3 maanden doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst in de laatste 3 maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen, met een maximum van € 5.000.
4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
7. Opdrachtnemer ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
8. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
9. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden
1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
2. Bij annulering door Opdrachtgever trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
3. Bij annulering door Opdrachtgever en/of Coachee van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij en/of Coachee, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 14: Duur en Beëindiging van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Offerte.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien:
– Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
– enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15: Verwerking van persoonsgegevens
1. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en iedereen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens informeren over het vertrouwelijke karakter ervan.
2. Opdrachtnemer beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden versterkt, als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de door de verrichting van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: Gebruik van email
1. Tijdens de totstandkoming (offertes en opdrachtbevestiging) en uitvoering van de Overeenkomst kunnen Partijen door middel van e-mail met elkaar communiceren.
2. Partijen erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en/of virus. Partijen zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van e-mail. Ieder der Partijen doet al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 17: Strijdige clausules
1. Indien deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleren de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

Artikel 18: Geschillen
1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Vastgesteld te Bussum op 5 januari 2024

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search